Nye regler på vej for generationsskifter

21. juni 2024

Regeringen har lanceret et nyt udspil, som vil forbedre mulighederne for generationsskifte af familieejede virksomheder.

Det nye udspil omfatter en nedsættelse af bo- og gaveafgiften samt en lempelse for ejendomsselskaber, der fremover kan overdrages skattefrit med succession. Endelig indføres der nye bindende retningslinjer for værdiansættelse af virksomheder ved generationsskifter.

De nugældende regler og udfordringer

Når en virksomhed eller et selskab overdrages fra en generation til en anden, beskattes overdrageren af skattepligtige fortjenester med typisk 42 pct. Sker overdragelsen ved gave eller arv, udløser overdragelsen også betaling af gaveafgift eller boafgift på mindst 15 pct. Et generationsskifte af en virksomhed kan dermed belaste en virksomheds likviditet eller nødvendiggøre et salg af hele eller dele af virksomheden.

For at undgå dette er det under visse betingelser muligt at overdrage andele i et selskab til nære familiemedlemmer m.fl. med skattemæssig succession. Ved en overdragelse med succession udskydes beskatningen, indtil erhververen selv sælger kapitalandelene.

Reglerne om skatteudskydelse er dog reserveret til aktive erhvervsvirksomheder og kan ikke bruges ved overdragelse af kapitalandele i selskaber, hvis virksomhed i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse. Denne ”pengetanksregel” omfatter selskaber, hvor mindst 50 % af enten de regnskabsmæssige indtægter eller aktiverne vedrører passiv kapitalanbringelse i fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lignende.

Ejendomsselskaber anses for at drive virksomhed med passiv kapitalanbringelse og er derfor afskåret fra muligheden for overdragelse med skattemæssig succession. Efter de nugældende regler, er det derfor vanskeligt at generationsskifte selskaber med udlejningsejendomme uden at skulle sælge eller belåne ejendommene.

Hertil kommer, at der i mange generationsskifter er stor usikkerhed om værdiansættelsen af virksomheden, som ofte må fastsættes skønsmæssigt. Det gør det vanskeligt at forudse de præcise skattemæssige konsekvenser af et generationsskifte.

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften til 10 pct.

Af regeringsgrundlaget og regeringens 2030-plan fremgik, at regeringen ville arbejde for at nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Dette tiltag konkretiseres nu med det nye udspil.

Af udspillet følger, at bo- og gaveafgiftssatsen nedsættes fra 15 pct. til 10 pct. ved overdragelse af personligt ejede virksomheder samt selskaber til nære familiemedlemmer m.v. ved arv eller gave.

Nedsættelsen gælder kun aktive virksomheder, dvs. virksomheder som ikke i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse. Såkaldte ”pengetanksselskaber” vil dermed ikke være omfattet af den nedsatte afgift.

Ligesom ved den tidligere gældende nedsættelse, som blev afskaffet ved udgangen af 2019, vil det være en betingelse for den nedsatte afgift, at overdrageren har ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen, og at erhververen skal opretholde ejerskabet i mindst 3 år.

Reglerne forventes at få virkning fra den 1. oktober 2024.

Lempelse af pengetanksreglen for ejendomsselskaber

Med regeringens udspil lempes også pengetanksreglen, så det fremover bliver muligt at overdrage ejendomsvirksomheder med succession. Modsat i dag skal aktiv virksomhed med udlejning af fast ejendom således ikke længere betragtes som passiv kapitalanbringelse.

Lempelsen omfatter både ejendomsselskaber og personligt ejede ejendomsvirksomheder.

Ændringen giver mulighed for at overdrage ejendomsvirksomheder med skattemæssig succession, og betyder samtidig at ejendomsvirksomheder vil kunne omfattes af den nedsatte bo- og gaveafgift på 10 pct.

Det er foreslået, at ændringen skal have virkning fra den 1. januar 2025.

Nyt retskrav vedr. værdiansættelse af virksomheder

Af hensyn til beregningen af skatter og gaveafgifter skal overdragelser mellem nærtstående personer ske til handelsværdien. Aktier mv., der overdrages ved arv eller gave, kan som udgangspunkt værdiansættes efter to cirkulærer fra 2000. Efter disse cirkulærer er den vejledende regel, at aktier mv. kan overdrages til den regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af en beregnet goodwill baseret på de seneste tre års regnskaber.

De vejledende regler har dog været under stigende pres, og værdiansættelser efter cirkulærerne udfordres jævnligt af skattemyndighederne med udgangspunkt i andre værdiansættelsesmodeller. Det medfører en betydelig usikkerhed og manglende forudberegnelighed i forbindelse med generationsskifter. Der har derfor været nedsat flere ekspertgrupper, der skulle komme med et bud på nye og klarere regler.

Med regeringens nye udspil indføres der nu et egentligt retskrav på anvendelse af en justeret skematisk værdiansættelse ved beregning af bo- og gaveafgift som led i generationsskifter.

Retskravet på anvendelse af den skematiske værdiansættelse vil dog kun gælde ved overdragelse af virksomheder, som omfattes af den nedsatte bo- og gaveafgift. Retskravet gælder dermed ikke i forhold til selskaber mv., hvis virksomhed i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse.

Retskravet gælder desuden ikke i forhold til opgørelsen af overdragerens skattepligtige fortjeneste og tab. På dette punkt vil en værdiansættelse efter de nye anvisningerne derfor fortsat kunne blive anfægtet af skattemyndighederne, hvilket dog betyder mindre, hvor overdragelsen er med succession.

Det vil omvendt også være muligt for skatteyderen at fravælge den skematiske værdiansættelse, hvis det kan godtgøres, at den skematiske værdi overstiger handelsværdien.

De nye regler forventes at få virkning for gaver, der ydes den 1. oktober 2024 eller senere, og for udlodning fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. oktober 2024 eller senere.

***

Hos Roesgaard Advokater er vi eksperter i generationsskifter, herunder generationsskifte af fast ejendom og ejendomsselskaber, og står gerne til rådighed for spørgsmål om de nye muligheder.