Nyt om personalegoder og bruttolønsordningen

16. maj 2024

Ny afgørelse om Smartwatch

Det har indtil for nylig været usikkert, hvordan det behandles skattemæssigt, hvis man som arbejdsgiver stiller et Smartwatch/Apple Watch til rådighed for sine ansatte.

Skatterådet har nu taget stilling til dette i et bindende svar. I sagen ville en arbejdsgiver stille et Smartwatch til rådighed for medarbejderne som en telefon nr. 2, da de ansatte i forvejen havde fri telefon gennem en bruttolønsordning.

Skatterådet kom i det bindende svar frem til, at et Smartwatch/Apple Watch, med eller uden eSIM, må sidestilles med en telefon. Får en medarbejder stillet et Smartwatch til rådighed, omfattes det dermed af reglerne om beskatning af fri telefon, hvorefter man beskattes af et fast grundbeløb på 3.200 kr. om året.

I den konkrete sag havde medarbejderne i forvejen fri telefon. Skatterådet udtalte dog, at det ikke medfører yderligere beskatning, så længe der er en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at man som medarbejder får stillet to telefoner til rådighed.

Skatterådet lagde i den forbindelse vægt på, at et Smartwatch indeholder andre anvendelsesmuligheder og funktionaliteter end en smartphone. Et Smartwatch er nemmere at have med sig og giver medarbejderne adgang til hurtigt at besvare et kundeopkald og beskeder og at få et overblik over kalendere mv.

Skatterådet kom derfor frem til, at der i den konkrete sag var en reel arbejdsmæssig begrundelse for at stille et Smartwatch til rådighed for de ansatte som en telefon nr. 2, uden at der skulle ske yderligere beskatning.

Bruttolønsordninger – hvornår er det en god ide? 

Den nye afgørelse giver bl.a. mulighed for at stille et Smartwatch til rådighed for medarbejdere som led i en bruttolønsordning.

Ved en bruttolønsordning indgås der en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder om en lønomlægning, således at medarbejderen mod at gå ned i løn får stillet et eller flere goder til rådighed af arbejdsgiveren.

En bruttolønsordning kan være fordelagtig i de situationer, hvor det personalegode, der stilles til rådighed, er skattefrit eller beskattes med en lavere værdi end markedsværdien (lønnedgangen). I det tilfælde kan medarbejderen opnå en skattemæssig besparelse.

En bruttolønsordning skal opfylde følgende betingelser:

  • Der skal indgås en gyldig aftale om en lønomlægning. Bruttolønsordningen skal således være inden for rammerne af de gældende regler og overenskomster, der regulerer ansættelsesforholdet.
  • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i medarbejderens kontante løn og skal som hovedregel løbe i minimum 12 måneder/overenskomstperioden.
  • Den kontante lønnedgang skal være fastsat på forhånd og må ikke blive reguleret løbende i takt med det faktiske forbrug af godet. Der må således ikke ske modregning krone-for-krone i forhold til arbejdsgiverens faktiske udgift til personalegodet.

Det gode der indgår i en bruttolønsordning må ikke have karakter af en ren privat udgift for medarbejderen. I disse tilfælde vil medarbejderen skulle beskattes af værdien som løn.

En bruttolønsordning kan være fordelagtig i forhold til personalegoder, der er omfattet af en skattefritagelse, eller hvor der er fastsat skematiske værdier for godet. Det kan være f.eks. internet, pc, fri telefon, fri bil, uddannelse eller rygeafvænning mv.

Roesgaard Advokater rådgiver om medarbejderforhold og personbeskatning og står gerne til rådighed, hvis der er spørgsmål herom.

Skrevet af:

Jurist