Kan umyndige børn arve din virksomhed?

21. marts 2024

Når et barn er arving i et dødsbo, opstår spørgsmålet om, hvad barnet i det hele taget kan arve, idet der er særlige hensyn at tage til mindreårige arvinger for at beskytte deres interesser. Det er ikke alle aktiver, der kan arveudlægges til mindreårige, og udlægningen af kapitalandele i forbindelse med et dødsbo indebærer komplekse forhold, hvor risikoen for den mindreårige er afgørende. Hvis du ønsker, at dit mindreårige barn skal have mulighed for at få arveudlagt dine kapitalandele, er det en god idé at udarbejde et testamente, der tager højde herfor.

Børn, der er under 18 år, er under værgemål. Det betyder, at de er umyndige og ikke gyldigt kan indgå økonomiske aftaler. Det er derfor barnets værge – typisk barnets forældre – der udøver denne ret på vegne af barnet. Derfor kan en mindreårig som udgangspunkt heller ikke blive pålagt økonomiske forpligtelser, når denne er arving i et dødsbo. Udgangspunktet er derfor, at børns arv skal udlægges kontant og bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, indtil barnet bliver myndig og selv kan råde over arven. Hvis arven ønskes udlagt på anden måde, er det ofte betinget af Familieretshusets godkendelse, idet udlæg af aktiver fra boet ofte vil få direkte betydning for barnet.

Hvis det er ønsket, at kapitalandele skal udlægges til en mindreårige i forbindelse med et dødsbo, er det et krav, at Familieretshuset godkender dispositionen. Familieretshusets afgørelse herom træffes altid på baggrund af en konkret vurdering, men praksis er imidlertid restriktiv, og det er derfor afgørende at sikre, at den mindreårige ikke løber en risiko ved at få arven udlagt som kapitalandele.

For at optimere muligheden for, at Familieretshuset godkender dispositionen, er det en god idé at udforme et testamente, hvori arveladers bevæggrunde for ønsket anføres. Administrativ praksis viser nemlig, at der ved vurderingen af om arven kan udlægges som kapitalandele lægges særlig vægt på arveladers begrundelse. Derudover må det desuden sikres, at den mindreåriges værge vil udstede en friholdelseserklæring, der friholder den mindreårige fra forpligtelser, indtil denne bliver myndig. En sådan erklæring er ofte en betingelse for Familieretshusets godkendelse, og den medvirker til at sikre, at den mindreårige ikke pålægges nogen økonomiske forpligtelser ved at få udlagt arven som kapitalandele.