Ansættelsesret

Ansættelsesretten er det juridiske område, som håndterer forholdet mellem den enkelte medarbejder og arbejdsgiveren.

Ansættelsesretten er kendetegnet ved at være et område, der er i kontinuerlig udvikling gennem ny lovgivning eller retspraksis, det være sig via danske domstole, EU-domstolen, Ligebehandlingsnævnet mv. Retsområdet kan derfor være svært for arbejdsgivere at navigere i, og en overtrædelse af de gældende regler kan potentielt have store økonomiske konsekvenser.

Vi rådgiver løbende nationale og internationale virksomheder om alle aspekter af ansættelsesforhold, herunder bl.a.:

 • Ansættelsesforhold, herunder ansættelseskontrakten
 • Direktørforhold, herunder direktørkontrakten
 • Udarbejdelse af incitamentsprogrammer, herunder bonusaftaler, fantomaktieordninger og warrantprogrammer
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Ændringer i ansættelsesforhold
 • Fravær (ferie, sygdom, barsel mv.)
 • Advarsler
 • Opsigelser
 • Bortvisning
 • Virksomhedsoverdragelser
 • Ind- og udstationering
 • Outsourcing
 • Medarbejdere, der nyder særlig beskyttelse mod afskedigelse
 • Medarbejders konkurrerende aktiviteter efter fratrædelse
 • Ligebehandling og diskrimination
 • Arbejdsmiljø
 • Personalehåndbøger og -politikker
 • Beskyttelse af forretningshemmeligheder
 • Gennemførelse af advokatundersøgelser
 • Tvister ved de danske domstole, voldgift eller arbejdsretten

Den løbende udvikling af ansættelsesretten som retsområde medfører, at arbejdsgivere med jævne mellemrum bør sikre sig, at ansættelsesretlige dokumenter som ansættelseskontrakter, bonusprogrammer og politikker ajourføres i forhold til lovændringer og retspraksis.

Vi har erfaring med at bistå både små og store virksomheder med at sikre det juridiske grundlag for at skaffe, fastholde og afskedige medarbejdere på alle niveauer og med vidt forskellige baggrunde.

Medarbejderforhold

I mange virksomheder er medarbejderne den væsentligste ressource. Vi hjælper med at sikre, at dine medarbejdere samt virksomhedens HR-funktion og bogholderi får de rette rammer til at værne om dette.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Lønbogholderi
 • Skattemæssige forhold
 • Skat og moms af personalegoder
 • Bruttotrækordninger
 • Incitamentsaflønning
 • Afgrænsning mellem lønmodtagere og erhvervsdrivende
 • Honorarmodtagere
 • Gennemgang af ansættelseskontrakter
 • Udarbejdelse af aftaler med medarbejderne
 • Vurdering af eller udarbejdelse af ansættelsesklausuler (kunde- og konkurrenceklausuler)
 • Generelle ansættelsesretlige spørgsmål, herunder i forbindelse med afskedigelser
 • Rådgivning om rekruttering og personaleledelse

Vi tilbyder en gennemgang af jeres medarbejderforhold, herunder ansættelsesaftaler og håndtering af medarbejderdata, for dermed at bidrage til, at reglerne efterleves og til håndtering af risikoen for godtgørelseskrav og bøder.

Hvad kan vi hjælpe med?