Løn og personalegoder og beskatning heraf

31. januar 2024

Løn og personalegoder

Løn og personalegoder er vigtige redskaber til at gøre din virksomhed til en attraktiv arbejdsplads. Anvendes personalegoder rigtigt, kan de i øvrigt være med til at holde din virksomheds samlede lønomkostninger nede.

Når vi taler om løn og personalegoder, er der tale om økonomiske og ikke-økonomiske elementer, som din virksomhed tilbyder medarbejderne som en del af ansættelsesforholdet. Dette er vigtige konkurrenceelementer i at fastholde medarbejdere, hvorfor det også er vigtigt, at din virksomhed aktivt ”markedsfører” goderne overfor medarbejderne.

Goderne kan f.eks. markedsføres i ansættelseskontrakten, personalehåndbogen eller på intranettet. Rigtig mange medarbejdere forbinder aflønning med den månedsløn, de får udbetalt hver måned. Faktum er dog, at lønpakken, for de flestes vedkommende, er større end den sædvanlige gage.

Som eksempel på gængse goder kan nævnes:

 • Oplader til elbil
 • Massage og andre sundhedsordninger
 • Telefon og internet
 • Frokostordning
 • Hjemmearbejdsredskaber
 • Tilskud til beklædning
 • Betaling af avis, magasiner mv.

Beskatning af løn og personalegoder

Som udgangspunkt er alt, hvad medarbejderen modtager fra din virksomhed, hvor der ikke betales fuld pris, skattepligtigt for medarbejderen. Udgifter som din virksomhed betaler fuldt ud i erhvervsmæssigt øjemed er som udgangspunkt ikke skattepligtige for medarbejderen.

Værdien af personalegoder er som udgangspunkt B-indkomst, medmindre skatteministeren har gjort godet til A-indkomst.

Lovgivningsmæssigt har man fritaget bestemte goder for beskatning, mens andre goder kun beskattes, hvis de overstiger en bagatelgrænse.

Oplader til elbil

Opladning af privat elbil eller plugin-hybridbil på arbejdspladsen er et skattepligtigt personalegode, som er omfattet af den lave sats for bagatelgrænser, hvorfor det er skattepligtigt at oplade, hvis besparelsen, sammen med andre goder, overstiger 1.300 kr. (2023-sats). Herefter sker der beskatning af markedsprisen, som din virksomhed har ansvaret for at indberette.

Hvis din medarbejder har fået stillet firmabil til rådighed, skal medarbejderen ikke beskattes af den gratis opladning på arbejdspladsen, da dette indgår i beskatningen af fri bil.

Massage og andre sundhedsordninger

Generelle sundhedsordninger og sundhedsforsikringer er et skattepligtigt personalegode, som ikke er omfattet af bagatelgrænsen for private goder.

En forsikring som udelukkende dækker arbejdsrelaterede skader er dog skattefri. Arbejdsgiverbetalte massageordninger og lignende er også skattefri, hvis der er en arbejdsmæssig begrundelse, f.eks. for at undgå arbejdsskader.

Din virksomhed har også mulighed for at opstille sportsfaciliteter uden væsentlig økonomisk værdi på arbejdspladsen, uden at der er en skattepligt.

Telefon og internet

Fri telefon
Medarbejderen beskattes med et fast beløb på 3.100 kr. årligt i 2023. Det er vigtigt at have for øje, at fri telefon forstås bredt, hvorfor udlevering af et sim-kort til brug i mobile enheder kan anses for ”fri telefon”.

Internet
Medarbejderen beskattes ikke af betalt internet i hjemmet, hvis internettet giver adgang til arbejdsgivers netværk i en sådan grad, at medarbejderen kan bruge stort set samme funktioner eller dokumenter som på arbejdspladsen.

Frokostordning

Frokostordninger på arbejdspladsen, hvor der ikke er egenbetaling for medarbejderen, er et skattepligtigt personalegode.

Hvis der er egenbetaling for medarbejderen, hvor egenbetalingen er lavere end markedsværdien, er der ikke skattepligt, hvis din virksomheds tilskud hertil er af uvæsentlig værdi.

Medarbejderens egenbetaling skal som minimum udgøre 15 kr., hvis frokostordningen er ekskl. drikkevarer, og 20. kr. hvis det er inkl. drikkevarer.

Skal dine medarbejdere spise i forbindelse med overarbejde, så er det skattefrit for medarbejderen, hvis maden serveres i sammenhæng med arbejdet.

Hjemmearbejdsredskaber

Din virksomhed må stille sædvanligt kontorinventar til rådighed for medarbejderen i forbindelse med en hjemmearbejdsplads, uden at skattepligten indtræder for medarbejderen.

Skattefriheden er betinget af, at kontorinventaret sker til låns og svarer til inventaret på arbejdspladsen.

Vælger din virksomhed at overdrage inventaret til medarbejderen, så er værdien skattepligtig indkomst for medarbejderen.

Bagatelgrænser

Den høje sats
Goder som din virksomhed i overvejende grad stiller til rådighed for medarbejderens arbejde er omfattet af en bagatelgrænse på 6.700 kr. (2023-sats) og beskattes alene, hvis goderne overstiger denne grænse.
Dette er f.eks. aviser, magasiner og firmabeklædning med logo, hvis det er påbudt af virksomheden.

Den lave sats
Øvrige mindre personalegoder har en bagatelgrænse på 1.300 kr. (2023-sats).
Her kan nævnes adgangskort til forlystelser eller sportsbegivenheder, beklædning uden firmalogo, gaver, vin mv., som ikke er generel personalepleje, eller rejser med et turistmæssigt islæt.

Det er vigtigt at have for øje, at der er tale om bagatelgrænser og ikke bundgrænser. Det betyder, at der sker beskatning af hele værdien af goderne, hvis bagatelgrænsen overskrides.

Skattefri goder

Der er en række personalegoder, som er skattefri, og som ikke tæller med i den lave sats for bagatelgrænser, f.eks.:

 • Firmafester.
 • kaffe, te og frugt.
 • lejlighedsgaver af begrænset værdi.
 • arbejdsredskaber, som kun anvendes erhvervsmæssigt.
 • Sponsorbilletter.
 • Sundhedstjek.
 • personalerabatter, hvis prisen for medarbejderen svarer til mindst kostprisen.

Bemærk, at listen ikke er udtømmende.

Kontakt Roesgaard Advokater, hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning om løn og personalegoder, herunder beskatning og momsmæssig behandling af løn og personalegoder.

Skrevet af:

Advokat