Personalepolitik for håndtering af seksuel chikane i din virksomhed

20. december 2022

Medarbejdere skal ikke udsættes for seksuel chikane på deres arbejde, hvorfor regeringen og arbejdsmarkedets parter vedtog en trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser.

Trepartsaftalen forventes vedtaget ved lov med ikrafttræden den 1. januar 2023, hvor det med ændringerne skal stå klart, at virksomhederne har en pligt til at stille et chikanefrit miljø til rådighed og en forpligtelse til i rimeligt omfang at sikre medarbejderne mod chikane.

Med lovændringerne kommer der et klart regelgrundlag for sager om seksuel chikane og højere godtgørelser til medarbejderne, hvis virksomhederne ikke overholder loven. Det er derfor oplagt, at virksomheder gennemser deres politikker mod seksuel chikane på arbejdspladsen.

Initiativerne i lovændringerne

Med lovændringerne foreslås det, at der skal ske en tydeliggørelse af arbejdsgivernes ansvar i sager vedrørende seksuel chikane. I dag fremgår det ikke klart, at virksomhederne har en forpligtelse til at sikre et chikanefrit miljø, da det ikke står udtrykkeligt i loven. Med lovændringen tydeliggøres virksomhedernes ansvar ved at skrive det direkte ind i loven. Dette skal være med til at øge fokusset på seksuel chikane på de enkelte arbejdspladser.

Arbejdsmiljøloven forventes ligeledes ændret, så det fremgår tydeligt, at de ansatte og arbejdslederne har en pligt til at give meddelelse om problemer i arbejdsmiljøet, og at denne forpligtelse også gælder i forhold til problemer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder seksuel chikane.

Med lovændringerne vil der ligeledes blive sat fokus på at i sager om seksuel chikane, så kan faktiske omstændigheder påvises ved en troværdig forklaring fra den krænkede. Dette kan være med til at give anledning til at formode, at der har været udøvet seksuel chikane. Formålet med dette er, at der i mange sager om seksuel chikane ingen vidner eller andet bevismateriale er, hvorfor en forklaring kan være det eneste. Dette kan medføre, at bevisbyrden, for at ligebehandlingsloven ikke er blevet brudt, nemmere tippes over til din virksomhed.

Og endelig foreslås det, at godtgørelserne for seksuel chikane hæves med 1/3 i tilfælde af grove krænkelser. Dette kan f.eks. være i tilfælde af en krænkelse af en udsat person, f.eks. en elev, eller ved gentagne grove episoder.

Sager for domstolene har vist, at personalepolitikker for håndtering af chikane og seksuel chikane har gjort, at virksomhederne er blevet frikendt for at betale godtgørelser til medarbejderne. Samtidig er klare retningslinjer og politikker med til at sikre, at alle dine medarbejdere kan føle sig trygge.

Roesgaard Advokater er naturligvis behjælpelig, hvis du ønsker råd eller sparring i forhold til din virksomheds politik for håndtering af chikane og seksuel chikane.

Skrevet af:

Advokat