Skatteråd inden det nye år

12. december 2023

Gaver til familien

I 2023 kan man give afgiftsfrie gaver på op til 71.500 kr. til nære familiemedlemmer som børn, børnebørn, forældre, stedforældre og bedsteforældre. For gaver til svigerbørn ligger beløbsgrænsen på 25.000 kr.

Den afgiftsfrie bundgrænse gælder for hver enkelt gavegiver. Ægtefæller med fælles børn har derfor mu-lighed for samlet at give en gave til hvert barn og barnebarn på i alt 143.000 kr. Det afgiftsfrie beløb gælder også ved eftergivelse af gældsbreve, idet en eftergivelse – rent skattemæssigt – anses for en gave. Gaver i form af gældseftergivelse bør altid kunne dokumenteres skriftligt.

Uanset om gaven ydes i form af kontanter eller gældseftergivelse, kan gavegiver bestemme, at denne skal tilhøre gavemodtager som særeje, samt at gaven skal båndlægges inden for en nærmere bestemt årrække. Særeje og bestemmelse om båndlæggelse skal formaliseres i et gavebrev.

Ved afgiftsfrie gaver i levende live kan der spares boafgift på den lange bane. Herudover kan de afgiftsfrie gaver også anvendes, hvor der er behov for at nedbringe en persons formue, f.eks. hvor en person ønsker at opnå et skattefrit dødsbo. Hvis du vil vide mere om skattefrie dødsboer, henvises du artiklen på vores hjemmeside af samme navn.

Overdragelse af ejendomme til nærtstående

En stor del af de danske boligejere har modtaget en foreløbig ejendomsvurdering. Inden udgangen af 2023 er en foreløbig vurdering ikke til hinder for, at den pågældende ejendom kan overdrages til nære familiemedlemmer til en pris svarende til den ”gamle” offentliggjorte ejendomsvurdering +/- 15 %.

Ved erhvervelse af en ejendom inden 1. januar 2024, har erhververen desuden mulighed for at udnytte skatterabatten, som var gældende for den tidligere ejer.

Ved overdragelse mellem nære familiemedlemmer er der mulighed for at finansiere købesummen med et rente- og afdragsfrit familielån.

Vi anbefaler, at man forud for en overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer altid søger juridisk rådgivning. Særligt de skattemæssige fordele ved at anvende +/-15%-reglen skal vurderes i forhold til de skattemæssige konsekvenser, som følger ejendomsavancebeskatningslovens regler – herunder parcelhusreglen og stuehus-reglen.

Støtte til velgørende formål

Du har i 2023 mulighed for at opnå fradrag for op til 17.700 kr., hvis du yder bidrag til almenvelgørende og almennyttige formål, f.eks. nødhjælpsorganisationer. For at kunne få fradrag for dit bidrag, skal du oplyse dit cpr-nr. til bidragsmodtageren, som herefter indberetter bidraget til Skattestyrelsen. Bidraget skal ikke angives på din forskuds- eller årsopgørelse.

Indbetaling til pension

Ved indbetaling til ratepensionsordninger og ophørende alderspension (livrenter), samt indbetalinger på arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, kan man opnå et årligt fradrag i den personlige indkomst med et grundbeløb på 60.900 kr. (2023). Har man indbetalt mindre end 60.900 kr. på sin pensionsordning, kan man med fordel inden årsskiftet indbetale et yderligere beløb op til beløbsgrænsen for at udnytte det fulde fradrag.

Ved indbetalinger til pensioner med løbende udbetalinger, f.eks. livsvarig alderspension (livrenter), er der fuldt fradrag for indbetalinger foretaget af din arbejdsgiver. På tilsvarende vis opnår du selv fradrag for alle indbetalinger på en privattegnet ordning, hvis indbetalingerne løber over en periode på mindst ti år. Sker der indbetaling i mindre end ti år, får man også fradrag for den samlede indbetaling, men fradraget fordeles over en periode på ti år.

Det ekstra pensionsfradrag i 2023 gør det endnu mere attraktivt at indbetale til en fradragsberettiget pensionsordning med løbende udbetalinger eller en ratepension. Ekstrafradrag udgør 12 % af grundbeløbet på 77.900 kr. Er der mindre end 15 år til din folkepensionsalder, forhøjes det ekstra fradrag til 32 %.

Aldersopsparing/aldersforsikring

Som et supplement til øvrige pensionsopsparinger og investeringer kan man indbetale 8.800 kr. i 2023 til en aldersopsparing. Er der maksimalt syv år til din folkepensionsalder, udgør beløbet 56.900 kr.

Der er ikke fradrag for indbetalingerne. Fordelen ligger i den lave afkastbeskatning, som udgør 15,3 %, hvorimod afkast af almindelige investeringer i værdipapirer/aktier udgør 27/42 %. Der sker i øvrigt ikke beskatning, når aldersopsparingen skal udbetales.

Fradrag for tab ved aktiesalg

For at opnå fradragsret for tab ved salg af børsnoterede aktier, skal aktierne være erhvervet den 1. januar 2006 eller senere, og Skattestyrelsen skal have modtaget oplysning om købet. Tabet kan alene fratrækkes i udbytter og gevinster fra andre børsnoterede aktier (kildeartsbegrænset tab).

Tab på unoterede aktier kan derimod modregnes i anden aktieindkomst, herunder udbytter. Bliver aktieindkomsten negativ, modregnes den negative skat i slutskatten.

Tab på aktier i First North

First North har hidtil været anset for en særlig børs for mindre nordiske selskaber, og aktierne har derfor skattemæssigt været kvalificeret som unoterede.

Fra 1. januar 2024 kvalificeres aktier handlet på First North som noterede aktier med den konsekvens, at tab på disse aktier bliver kildeartsbegrænset i samme omfang som børsnoterede aktier.

Man kan derfor med fordel sælge tabsgivende aktier på First North i 2023, fordi dette tab med al sandsynlighed har en højere fradragsværdi, end hvis aktierne først sælges med tab i 2024. Ved salg i 2023 vil nettotabet kunne modregnes i anden aktieindkomst, herunder også udbytter. Er tabet større end anden aktieindkomst, bringes det til modregning i din øvrige indkomst, som f.eks. lønindkomst. Er tabet så stort, at det overstiger den øvrige indkomst, vil den overskydende del kunne fremføres til modregning i de efterfølgende år.

Servicefradrag

Private har fortsat mulighed for at få fradrag for arbejdslønnen til en række serviceydelser samt grøn istandsættelse af helårsbolig eller fritidsbolig. Servicefradraget er på 6.600 kr. pr. person og kan bruges, når der udføres serviceydelser i hjemmet som f.eks. rengøring, havearbejde, børnepasning og vinduespudsning.

Via TastSelv skal man give Skattestyrelsen de nødvendige oplysninger for at opnå fradraget.

Indbetaling af restskat og korrektion af forskudsopgørelsen

Forventer man at få en restskat for 2023 kan man med fordel indbetale den skyldige skat inden årsskiftet. Betales skatten først i det nye år, skal der nemlig betales en løbende rente. Den løbende rentesats for restskatten i 2023 er endnu ikke offentliggjort, mens rentesatsen udgjorde 1,7 % for restskatten 2022.

Samtidig er det en god idé at gennemgå sin forskudsopgørelse for 2024, som viser den forventede indkomst samt fradrag og dermed den forventede skat for det kommende år. Det er særligt relevant, hvis man har fået nyt arbejde eller en anden løn, eller hvis man har købt/solgt fast ejendom eller er blevet enten gift eller skilt.

Udbytte for hovedaktionærer

Aktieindkomst i form af udbytte og fortjenester på aktier beskattes som aktieindkomst med op til 42 %. Aktieindkomst op til 58.900 kr. beskattes dog kun med 27 %. Hvis man er gift, og ens ægtefælle ikke har aktieindkomst, kan man anvende den dobbelte beløbsgrænse, i alt 117.800 kr.

Har man aktieindkomst under disse beløbsgrænser, bør man overveje at udlodde ekstraordinært udbytte til den lave skattesats, idet det uudnyttede beløb ikke kan overføres til næste år.

Skrevet af:

Advokat