Tiltag imod uklare og modstridende krav på arbejdspladsen

10. januar 2024

Arbejdstilsynet udgav i februar 2023 en ny vejledning vedrørende de vigtigste pligter, som din virksomhed har i forhold til at forebygge uklare og modstridende krav, når dine medarbejdere udfører deres arbejde.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at uklare og modstridende krav kan forekomme i alle virksomheder og brancher samt, at alle ansatte i din virksomhed omfattes af reglerne om et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø. Dette uanset karakteren og varigheden af dine medarbejderes ansættelsesforhold.

Vejledningen er målrettet arbejdsgivere, arbejdsledere, virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO) og andre ansatte, som arbejder med arbejdsmiljø til daglig.

Hvad er uklare og modstridende krav i arbejdet?

Uklare og modstridende krav defineres som krav i arbejdet, som ikke er tydelige, eller som er uforenelige med hinanden. Det kan f.eks. vedrøre krav til udførelsen af arbejdsopgaverne, kvalitetsniveauet, ansvarsområder, rollefordeling, tidsforbrug osv.

Der er således mange forhold, som kan anses for uklare eller modstridende krav, men kernepunktet er krav eller forhold, som kan tydeliggøres, men hvor det ikke er sket.

Arbejdstilsynet nævner som eksempler, at der kan være tvivl om, hvilke arbejdsopgaver der skal løses, at arbejdsopgaverne ændrer sig fra dag til dag, eller at der er tale om komplekse krav – f.eks. grundet nye processer eller at medarbejderne skal balancere mellem flere hensyn, f.eks. til to forskellige ledere eller kollegaer.

Forpligtelser som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver er din virksomhed forpligtet til at sikre, at arbejdet i alle facetter planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt på kort og lang sigt i forhold til uklare og modstridende krav i arbejdet.

Dette medfører, at din virksomhed skal iværksætte effektive tiltag, så dine medarbejdere ikke bliver sygemeldt eller kommer til skade pga. uklare eller modstridende krav. Disse tiltag sker først og fremmest ved, at din virksomhed løbende afdækker, om dine medarbejdere bliver mødt af disse krav, f.eks. ved at kigge på medarbejdernes arbejdsopgaver, arbejdsmetoder, forventninger fra forskelle personer til dine medarbejdere og mængden af arbejdsopgaver som skal løses på en bestemt tid.

Hvis din virksomhed har ti eller flere ansatte, så er det oplagt, at du planlægger og iværksætter forebyggende tiltag i samarbejde med dine ansatte og arbejdsmiljøorganisationen.

Det er også vigtigt, at din virksomhed fører et effektivt tilsyn med, at de tiltag, som I har iværksat, også virker efter deres hensigt. Din virksomhed er således forpligtet til løbende at føre tilsyn med, at dine ansatte ikke bliver syge eller kommer til skade pga. uklare og modstridende krav.
Det effektive tilsyn varierer fra afdeling til afdeling, ligesom hyppigheden og intensiteten kan variere over tid.

Eksempler på tiltag

Eksempler på tiltag, som din virksomhed kan foretage sig, er:

  • Dine ansattes arbejdsmetoder bliver konkretiseret og nedskrevet
  • Der udarbejdes fagligt inspirationsmateriale
  • Medarbejdernes enkelte opgaver bliver beskrevet ift. kvalitetsniveau og målsætning
  • Der bliver nedsat erfaringsgrupper med faglige og metodiske drøftelser, som skal styrke de ansattes faglighed
  • Ledelsen og de enkelte ledere kommer tættere på den løbende drift, så der er mulighed for gennemgang, sparring og koordinering af arbejdsopgaver

Ovenstående er blot til inspiration, da tiltagene – som nævnt ovenfor – skal være effektive og give mening for din virksomhed. Har du brug for rådgivning om Arbejdstilsynets vejledning, så er du velkommen til at kontakte Roesgaard Advokater.